ඔබේ ආදරයත් හැම නැවතුමකම නම්….

ඔබට ගොඩක් විශ්වාසවන්ත ආදරයෙන් පිරුණු ආදරයක් ලැබුණු පසු ඔබේ
හදවත නම් බස් රථය යළිත් හැම නැවතුමකම නවත්වන්න පුරුදු වෙන්න එපා. ඔබට ලැබුණු ආදරය කෙසේ හෝ රැකගන්න උත්සහ ගන්න. බාල ප්‍රේම සම්බන්ධතා කෙටිකාලීනව ඔබට සතුටක් ගෙන දුන්නද දීර්ඝකාලීනව ඔබට එය බලපාන්න ඉඩතියෙනවා. සැබෑ ආදරයක් ලබන්න, ලැඛෙන්න ගොඩාක් කැපකිරීම්, කාලයක් බලාසිටින්න සිදු වේවි. හැබැයි ඒ ආදරයේ සාර්ථකත්වය මතම ජීවිතයත් ඔබ නොදැනුවත්ම සාර්ථක වේවි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *