ඔබේත් මගේත් දරුවෙකු හෘද රෝගයෙන් පෙළුනොත් ??

ඔබේත් මගේත් දරුවෙකු හෘද රෝගයෙන් පෙළුනොත්, අපිට ලංකා හොස්පිටල්/ නවලෝක/ඩර්ඩන්ස් අරං යන්න සල්ලි නැති වෙලා අසරණ වෙන්න පුලුවන්. අද රුපියලක්

Read more

සාර්ථක විවාහයකට මං සළකුණු

ඇත්තටම විවාහය දෙදෙනෙකු අතර ඇතිවිය හැකි සෑම අංශයකින්ම එකට බැදුනු ගැඹුරු සම්බන්ධයක් කිව්වොත් නිවැරදියි. එය ඉඛේම ඇති විය හැක්කක් නොවෙයි,

Read more