සාර්ථක විවාහයකට මං සළකුණු

ඇත්තටම විවාහය දෙදෙනෙකු අතර ඇතිවිය හැකි සෑම අංශයකින්ම එකට බැදුනු ගැඹුරු සම්බන්ධයක් කිව්වොත් නිවැරදියි. එය ඉඛේම ඇති විය හැක්කක් නොවෙයි,

Read more